0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

54

[päťdesiatštyri]

54

[päťdesiatštyri]

54

[päťdesiatštyri]

[Năm mươi tư]

100

[sto]

100

[sto]

100

[sto]

[Một trăm]

53

[päťdesiattri]

53

[päťdesiattri]

53

[päťdesiattri]

[Năm mươi ba]

19

[devätnásť]

19

[devätnásť]

19

[devätnásť]

[Mười chín]

54
[päťdesiatštyri]
[Năm mươi tư]
100
[sto]
[Một trăm]
53
[päťdesiattri]
[Năm mươi ba]
19
[devätnásť]
[Mười chín]