0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

15

[pätnásť]

15

[pätnásť]

15

[pätnásť]

[Mười lăm]

69

[šesťdesiatdeväť]

69

[šesťdesiatdeväť]

69

[šesťdesiatdeväť]

[Sáu mươi chín]

64

[šesťdesiatštyri]

64

[šesťdesiatštyri]

64

[šesťdesiatštyri]

[Sáu mươi bốn]

98

[deväťdesiatosem]

98

[deväťdesiatosem]

98

[deväťdesiatosem]

[Chín mươi tám]

15
[pätnásť]
[Mười lăm]
69
[šesťdesiatdeväť]
[Sáu mươi chín]
64
[šesťdesiatštyri]
[Sáu mươi bốn]
98
[deväťdesiatosem]
[Chín mươi tám]