0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

16

[šestnajst]

16

[šestnajst]

16

[šestnajst]

[Mười sáu]

70

[sedemdeset]

70

[sedemdeset]

70

[sedemdeset]

[Bảy mươi]

19

[devetnajst]

19

[devetnajst]

19

[devetnajst]

[Mười chín]

30

[trideset]

30

[trideset]

30

[trideset]

[Ba mươi]

16
[šestnajst]
[Mười sáu]
70
[sedemdeset]
[Bảy mươi]
19
[devetnajst]
[Mười chín]
30
[trideset]
[Ba mươi]