0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

30

[tridhjetё]

30

[tridhjetё]

30

[tridhjetё]

[Ba mươi]

87

[tetёdhjetёeshtatё]

87

[tetёdhjetёeshtatё]

87

[tetёdhjetёeshtatё]

[Tám mươi bảy ]

20

[njёzet]

20

[njёzet]

20

[njёzet]

[Hai mươi]

68

[gjashtёdhjetёetetё]

68

[gjashtёdhjetёetetё]

68

[gjashtёdhjetёetetё]

[Sáu mươi tám]

30
[tridhjetё]
[Ba mươi]
87
[tetёdhjetёeshtatё]
[Tám mươi bảy ]
20
[njёzet]
[Hai mươi]
68
[gjashtёdhjetёetetё]
[Sáu mươi tám]