0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

12

[дванаест]

[dvanaest]

12

[дванаест]

[dvanaest]

12

[дванаест]

[dvanaest]

[Mười hai]

33

[тридесет и три]

[trideset i tri]

33

[тридесет и три]

[trideset i tri]

33

[тридесет и три]

[trideset i tri]

[Ba mươi ba]

40

[четрдесет]

[četrdeset]

40

[четрдесет]

[četrdeset]

40

[четрдесет]

[četrdeset]

[Bốn mươi]

34

[тридесет и четири]

[trideset i četiri]

34

[тридесет и четири]

[trideset i četiri]

34

[тридесет и четири]

[trideset i četiri]

[Ba mươi tư]

12
[дванаест]
[dvanaest]
[Mười hai]
33
[тридесет и три]
[trideset i tri]
[Ba mươi ba]
40
[четрдесет]
[četrdeset]
[Bốn mươi]
34
[тридесет и четири]
[trideset i četiri]
[Ba mươi tư]