0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

41

[четрдесет и један]

[četrdeset i jedan]

41

[четрдесет и један]

[četrdeset i jedan]

41

[четрдесет и један]

[četrdeset i jedan]

[Bốn mươi mốt]

14

[четрнаест]

[četrnaest]

14

[четрнаест]

[četrnaest]

14

[четрнаест]

[četrnaest]

[Mười bốn]

10

[десет]

[deset]

10

[десет]

[deset]

10

[десет]

[deset]

[Mười]

57

[педесет и седам]

[pedeset i sedam]

57

[педесет и седам]

[pedeset i sedam]

57

[педесет и седам]

[pedeset i sedam]

[Năm mươi bảy ]

41
[четрдесет и један]
[četrdeset i jedan]
[Bốn mươi mốt]
14
[четрнаест]
[četrnaest]
[Mười bốn]
10
[десет]
[deset]
[Mười]
57
[педесет и седам]
[pedeset i sedam]
[Năm mươi bảy ]