0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

76

[sjuttiosex]

76

[sjuttiosex]

76

[sjuttiosex]

[Bảy mươi sáu]

19

[nitton]

19

[nitton]

19

[nitton]

[Mười chín]

31

[trettioett]

31

[trettioett]

31

[trettioett]

[Ba mươi mốt]

30

[trettio]

30

[trettio]

30

[trettio]

[Ba mươi]

76
[sjuttiosex]
[Bảy mươi sáu]
19
[nitton]
[Mười chín]
31
[trettioett]
[Ba mươi mốt]
30
[trettio]
[Ba mươi]