0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

100

[hundra]

100

[hundra]

100

[hundra]

[Một trăm]

26

[tjugosex]

26

[tjugosex]

26

[tjugosex]

[Hai mươi sáu]

47

[fyrtiosju]

47

[fyrtiosju]

47

[fyrtiosju]

[Bốn mươi bảy]

95

[nittiofem]

95

[nittiofem]

95

[nittiofem]

[Chín mươi lăm]

100
[hundra]
[Một trăm]
26
[tjugosex]
[Hai mươi sáu]
47
[fyrtiosju]
[Bốn mươi bảy]
95
[nittiofem]
[Chín mươi lăm]