0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

4

[நான்கு]

[Nāṉku]

4

[நான்கு]

[Nāṉku]

4

[நான்கு]

[Nāṉku]

[Bốn]

92

[தொண்ணூற்று இரண்டு]

[Toṇṇūṟṟu iraṇṭu]

92

[தொண்ணூற்று இரண்டு]

[Toṇṇūṟṟu iraṇṭu]

92

[தொண்ணூற்று இரண்டு]

[Toṇṇūṟṟu iraṇṭu]

[Chín mươi hai]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

[Muppatti mūṇṟu]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

[Muppatti mūṇṟu]

33

[முப்பத்தி மூண்று]

[Muppatti mūṇṟu]

[Ba mươi ba]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

[Muppattu oṉṟu]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

[Muppattu oṉṟu]

31

[முப்பத்து ஒன்று]

[Muppattu oṉṟu]

[Ba mươi mốt]

4
[நான்கு]
[Nāṉku]
[Bốn]
92
[தொண்ணூற்று இரண்டு]
[Toṇṇūṟṟu iraṇṭu]
[Chín mươi hai]
33
[முப்பத்தி மூண்று]
[Muppatti mūṇṟu]
[Ba mươi ba]
31
[முப்பத்து ஒன்று]
[Muppattu oṉṟu]
[Ba mươi mốt]