0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

13

[on üç]

13

[on üç]

13

[on üç]

[Mười ba]

50

[elli]

50

[elli]

50

[elli]

[Năm mươi]

61

[altmış bir]

61

[altmış bir]

61

[altmış bir]

[Sáu mươi mốt]

6

[altı]

6

[altı]

6

[altı]

[Sáu]

13
[on üç]
[Mười ba]
50
[elli]
[Năm mươi]
61
[altmış bir]
[Sáu mươi mốt]
6
[altı]
[Sáu]