0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

77

[yetmiş yedi]

77

[yetmiş yedi]

77

[yetmiş yedi]

[Bảy mươi bảy ]

28

[yirmi sekiz]

28

[yirmi sekiz]

28

[yirmi sekiz]

[Hai mươi tám]

61

[altmış bir]

61

[altmış bir]

61

[altmış bir]

[Sáu mươi mốt]

66

[altmış altı]

66

[altmış altı]

66

[altmış altı]

[Sáu mươi sáu]

77
[yetmiş yedi]
[Bảy mươi bảy ]
28
[yirmi sekiz]
[Hai mươi tám]
61
[altmış bir]
[Sáu mươi mốt]
66
[altmış altı]
[Sáu mươi sáu]