0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

61

[Sáu mươi mốt]

61

[Sáu mươi mốt]

61

[Sáu mươi mốt]

[Sáu mươi mốt]

84

[Tám mươi tư]

84

[Tám mươi tư]

84

[Tám mươi tư]

[Tám mươi tư]

64

[Sáu mươi bốn]

64

[Sáu mươi bốn]

64

[Sáu mươi bốn]

[Sáu mươi bốn]

27

[Hai mươi bảy]

27

[Hai mươi bảy]

27

[Hai mươi bảy]

[Hai mươi bảy]

61
[Sáu mươi mốt]
[Sáu mươi mốt]
84
[Tám mươi tư]
[Tám mươi tư]
64
[Sáu mươi bốn]
[Sáu mươi bốn]
27
[Hai mươi bảy]
[Hai mươi bảy]