0

0

Bài kiểm tra nghe. Đầu tiên nghe giọng nói:   

71[七十一]

[七十一]

[Qīshíyī]

71[七十一]

[七十一]

[Qīshíyī]

71[七十一]

[七十一]

[Qīshíyī]

[Bảy mươi mốt]

4[四]

[四]

[Sì]

4[四]

[四]

[Sì]

4[四]

[四]

[Sì]

[Bốn]

14[十四]

[十四]

[Shísì]

14[十四]

[十四]

[Shísì]

14[十四]

[十四]

[Shísì]

[Mười bốn]

34[三十四]

[三十四]

[Sānshísì]

34[三十四]

[三十四]

[Sānshísì]

34[三十四]

[三十四]

[Sānshísì]

[Ba mươi tư]

71[七十一]
[七十一]
[Qīshíyī]
[Bảy mươi mốt]
4[四]
[四]
[Sì]
[Bốn]
14[十四]
[十四]
[Shísì]
[Mười bốn]
34[三十四]
[三十四]
[Sānshísì]
[Ba mươi tư]