0

0

Тест по четене. Натисни числото: [երեսունյոթ] [yeresunyot’]

71

[седемдесет и едно]

71

[седемдесет и едно]

71

[седемдесет и едно]

45

[четирийсет и пет]

45

[четирийсет и пет]

45

[четирийсет и пет]

37

[трийсет и седем]

37

[трийсет и седем]

37

[трийсет и седем]

66

[шейсет и шест]

66

[шейсет и шест]

66

[шейсет и шест]

-
71
[յոթանասունմեկ]
[yot’anasunmek]
[седемдесет и едно]
[sedemdeset i yedno]
-
45
[քառասունհինգ]
[k’arrasunhing]
[четирийсет и пет]
[chetiriyset i pet]
-
37
[երեսունյոթ]
[yeresunyot’]
[трийсет и седем]
[triyset i sedem]
-
66
[վաթսունվեց]
[vat’sunvets’]
[шейсет и шест]
[sheyset i shest]