0

0

Reading test. Click the number: [שמונים ואחת]‬ [shmonim w'axat]

‫79

[sedamdeset i devet]

‫79

[sedamdeset i devet]

‫79

[sedamdeset i devet]

‫78

[sedamdeset i osam]

‫78

[sedamdeset i osam]

‫78

[sedamdeset i osam]

‫35

[trideset i pet]

‫35

[trideset i pet]

‫35

[trideset i pet]

‫81

[osamdeset i jedan]

‫81

[osamdeset i jedan]

‫81

[osamdeset i jedan]

-
‫79
[שבעים ותשע]‬
[shiv'im w'tesha]
[sedamdeset i devet]
-
‫78
[שבעים ושמונה]‬
[shiv'im ushmoneh]
[sedamdeset i osam]
-
‫35
[שלושים וחמש]‬
[shloshim w'xamesh]
[trideset i pet]
-
‫81
[שמונים ואחת]‬
[shmonim w'axat]
[osamdeset i jedan]