0

0

Leseverständnis-Test. Klick auf die Zahl: [педесет и девет] [pyedyesyet i dyevyet]

76

[sechsundsiebzig]

76

[sechsundsiebzig]

76

[sechsundsiebzig]

59

[neunundfünfzig]

59

[neunundfünfzig]

59

[neunundfünfzig]

25

[fünfundzwanzig]

25

[fünfundzwanzig]

25

[fünfundzwanzig]

60

[sechzig]

60

[sechzig]

60

[sechzig]

-
76
[седумдесет и шест]
[syedoomdyesyet i shyest]
[sechsundsiebzig]
-
59
[педесет и девет]
[pyedyesyet i dyevyet]
[neunundfünfzig]
-
25
[дваесет и пет]
[dvayesyet i pyet]
[fünfundzwanzig]
-
60
[шеесет]
[shyeyesyet]
[sechzig]