0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [dertien]

13

[سیزده]‬

13

[سیزده]‬

13

[سیزده]‬

85

[هشتاد و پنج]‬

85

[هشتاد و پنج]‬

85

[هشتاد و پنج]‬

34

[سی و چهار]‬

34

[سی و چهار]‬

34

[سی و چهار]‬

62

[شصت و دو]‬

62

[شصت و دو]‬

62

[شصت و دو]‬

-
13
[dertien]
[سیزده]‬
[siz-dah]
-
85
[vyf en tagtig]
[هشتاد و پنج]‬
[hashtâd-o-panj]
-
34
[vier en dertig]
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]
-
62
[twee en sestig]
[شصت و دو]‬
[shast-o-do]