0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [vier en vyftig]

54

[پنجاه و چهار]‬

54

[پنجاه و چهار]‬

54

[پنجاه و چهار]‬

57

[پنجاه و هفت]‬

57

[پنجاه و هفت]‬

57

[پنجاه و هفت]‬

36

[سی و شش]‬

36

[سی و شش]‬

36

[سی و شش]‬

4

[چهار]‬

4

[چهار]‬

4

[چهار]‬

-
54
[vier en vyftig]
[پنجاه و چهار]‬
[panjâ-ho-cha-hâr]
-
57
[sewe en vyftig]
[پنجاه و هفت]‬
[panjâ-ho-haft]
-
36
[ses en dertig]
[سی و شش]‬
[see-o-shesh]
-
4
[vier]
[چهار]‬
[châ-har]