0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [አስራ ሁለት] [āsira huleti]

76

[هفتاد و شش]‬

76

[هفتاد و شش]‬

76

[هفتاد و شش]‬

12

[دوازده]‬

12

[دوازده]‬

12

[دوازده]‬

88

[هشتاد و هشت]‬

88

[هشتاد و هشت]‬

88

[هشتاد و هشت]‬

75

[هفتاد و پنج]‬

75

[هفتاد و پنج]‬

75

[هفتاد و پنج]‬

-
76
[ሰባ ስድስት]
[seba sidisiti]
[هفتاد و شش]‬
[haftâd-o-shesh]
-
12
[አስራ ሁለት]
[āsira huleti]
[دوازده]‬
[davâz-dah]
-
88
[ሰማንያ ስምንት]
[semaniya siminiti]
[هشتاد و هشت]‬
[hashtâd-o-hasht]
-
75
[ሰባ አምስት]
[seba āmisiti]
[هفتاد و پنج]‬
[haftâd-o-panj]