0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [пет] [pet]

5

[پنج]‬

5

[پنج]‬

5

[پنج]‬

70

[هفتاد]‬

70

[هفتاد]‬

70

[هفتاد]‬

37

[سی و هفت]‬

37

[سی و هفت]‬

37

[سی و هفت]‬

67

[شصت و هفت]‬

67

[شصت و هفت]‬

67

[شصت و هفت]‬

-
5
[пет]
[pet]
[پنج]‬
[panj]
-
70
[седемдесет]
[sedemdeset]
[هفتاد]‬
[haftâd]
-
37
[трийсет и седем]
[triyset i sedem]
[سی و هفت]‬
[see-o-haft]
-
67
[шейсет и седем]
[sheyset i sedem]
[شصت و هفت]‬
[shast-o-haft]