0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [осемдесет и четири] [osemdeset i chetiri]

35

[سی و پنج]‬

35

[سی و پنج]‬

35

[سی و پنج]‬

91

[نود و یک]‬

91

[نود و یک]‬

91

[نود و یک]‬

84

[هشتاد و چهار]‬

84

[هشتاد و چهار]‬

84

[هشتاد و چهار]‬

29

[بیست و نه]‬

29

[بیست و نه]‬

29

[بیست و نه]‬

-
35
[трийсет и пет]
[triyset i pet]
[سی و پنج]‬
[see-o-panj]
-
91
[деветдесет и едно]
[devetdeset i yedno]
[نود و یک]‬
[navad-o-yek]
-
84
[осемдесет и четири]
[osemdeset i chetiri]
[هشتاد و چهار]‬
[hashtâd-o-cha-hâr]
-
29
[двайсет и девет]
[dvayset i devet]
[بیست و نه]‬
[bist-o-noh]