0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [সাত] [sāta]

৭২

[هفتادودو]‬

৭২

[هفتادودو]‬

৭২

[هفتادودو]‬

৭৭

[هفتاد و هفت]‬

৭৭

[هفتاد و هفت]‬

৭৭

[هفتاد و هفت]‬

৭৫

[هفتاد و پنج]‬

৭৫

[هفتاد و پنج]‬

৭৫

[هفتاد و پنج]‬

[هفت]‬

[هفت]‬

[هفت]‬

-
৭২
[বাহাত্তর]
[Bāhāttara]
[هفتادودو]‬
[haftâd-o-do]
-
৭৭
[সাতাত্তর]
[sātāttara]
[هفتاد و هفت]‬
[haftâd-o-haft]
-
৭৫
[পঁচাত্তর]
[Pam̐cāttara]
[هفتاد و پنج]‬
[haftâd-o-panj]
-

[সাত]
[sāta]
[هفت]‬
[haft]