0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [osamdeset i devet]

89

[هشتاد و نه]‬

89

[هشتاد و نه]‬

89

[هشتاد و نه]‬

95

[نود و پنج]‬

95

[نود و پنج]‬

95

[نود و پنج]‬

77

[هفتاد و هفت]‬

77

[هفتاد و هفت]‬

77

[هفتاد و هفت]‬

73

[هفتاد و سه]‬

73

[هفتاد و سه]‬

73

[هفتاد و سه]‬

-
89
[osamdeset i devet]
[هشتاد و نه]‬
[hashtâd-o-noh]
-
95
[devedeset i pet]
[نود و پنج]‬
[navad-o-panj]
-
77
[sedamdeset i sedam]
[هفتاد و هفت]‬
[haftâd-o-haft]
-
73
[sedamdeset i tri]
[هفتاد و سه]‬
[haftâd-o-se]