0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [setanta-sis]

3

[سه]‬

3

[سه]‬

3

[سه]‬

88

[هشتاد و هشت]‬

88

[هشتاد و هشت]‬

88

[هشتاد و هشت]‬

78

[هفتاد و هشت]‬

78

[هفتاد و هشت]‬

78

[هفتاد و هشت]‬

76

[هفتاد و شش]‬

76

[هفتاد و شش]‬

76

[هفتاد و شش]‬

-
3
[tres]
[سه]‬
[se]
-
88
[vuitanta-vuit]
[هشتاد و هشت]‬
[hashtâd-o-hasht]
-
78
[setanta-vuit]
[هفتاد و هشت]‬
[haftâd-o-hasht]
-
76
[setanta-sis]
[هفتاد و شش]‬
[haftâd-o-shesh]