0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [třicet jedna]

32

[سی و دو]‬

32

[سی و دو]‬

32

[سی و دو]‬

87

[هشتاد و هفت]‬

87

[هشتاد و هفت]‬

87

[هشتاد و هفت]‬

50

[پنجاه]‬

50

[پنجاه]‬

50

[پنجاه]‬

31

[سی و یک]‬

31

[سی و یک]‬

31

[سی و یک]‬

-
32
[třicet dva]
[سی و دو]‬
[see-o-do]
-
87
[osmdesát sedm]
[هشتاد و هفت]‬
[hashtâd-o-haft]
-
50
[padesát]
[پنجاه]‬
[panjâh]
-
31
[třicet jedna]
[سی و یک]‬
[see-o-yek]