0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [třicet čtyři]

34

[سی و چهار]‬

34

[سی و چهار]‬

34

[سی و چهار]‬

1

[یک]‬

1

[یک]‬

1

[یک]‬

83

[هشتاد و سه]‬

83

[هشتاد و سه]‬

83

[هشتاد و سه]‬

59

[پنجاه و نه]‬

59

[پنجاه و نه]‬

59

[پنجاه و نه]‬

-
34
[třicet čtyři]
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]
-
1
[jedna]
[یک]‬
[yek]
-
83
[osmdesát tři]
[هشتاد و سه]‬
[hashtâd-o-se]
-
59
[padesát devět]
[پنجاه و نه]‬
[panjâ-ho-noh]