0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [treogtres]

9

[نه]‬

9

[نه]‬

9

[نه]‬

34

[سی و چهار]‬

34

[سی و چهار]‬

34

[سی و چهار]‬

63

[شصت و سه]‬

63

[شصت و سه]‬

63

[شصت و سه]‬

3

[سه]‬

3

[سه]‬

3

[سه]‬

-
9
[ni]
[نه]‬
[noh]
-
34
[fireogtredive]
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]
-
63
[treogtres]
[شصت و سه]‬
[shast-o-se]
-
3
[tre]
[سه]‬
[se]