0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [halvfjerds]

30

[سی]‬

30

[سی]‬

30

[سی]‬

76

[هفتاد و شش]‬

76

[هفتاد و شش]‬

76

[هفتاد و شش]‬

70

[هفتاد]‬

70

[هفتاد]‬

70

[هفتاد]‬

71

[هفتاد و یک]‬

71

[هفتاد و یک]‬

71

[هفتاد و یک]‬

-
30
[tredive]
[سی]‬
[see]
-
76
[seksoghalvfjerds]
[هفتاد و شش]‬
[haftâd-o-shesh]
-
70
[halvfjerds]
[هفتاد]‬
[haftâd]
-
71
[enoghalvfjerds]
[هفتاد و یک]‬
[haftâd-o-yek]