0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [forty-four]

42

[چهل و دو]‬

42

[چهل و دو]‬

42

[چهل و دو]‬

86

[هشتاد و شش]‬

86

[هشتاد و شش]‬

86

[هشتاد و شش]‬

48

[چهل و هشت]‬

48

[چهل و هشت]‬

48

[چهل و هشت]‬

44

[چهل و چهار]‬

44

[چهل و چهار]‬

44

[چهل و چهار]‬

-
42
[forty-two]
[چهل و دو]‬
[che-hel-o-do]
-
86
[eighty-six]
[هشتاد و شش]‬
[hashtâd-o-shesh]
-
48
[forty-eight]
[چهل و هشت]‬
[che-hel-o-hasht]
-
44
[forty-four]
[چهل و چهار]‬
[che-hel-o-cha-hâr]