0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [kvardek unu]

29

[بیست و نه]‬

29

[بیست و نه]‬

29

[بیست و نه]‬

41

[چهل و یک]‬

41

[چهل و یک]‬

41

[چهل و یک]‬

25

[بیست و پنج]‬

25

[بیست و پنج]‬

25

[بیست و پنج]‬

89

[هشتاد و نه]‬

89

[هشتاد و نه]‬

89

[هشتاد و نه]‬

-
29
[dudek naŭ]
[بیست و نه]‬
[bist-o-noh]
-
41
[kvardek unu]
[چهل و یک]‬
[che-hel-o-yek]
-
25
[dudek kvin]
[بیست و پنج]‬
[bist-o-panj]
-
89
[okdek naŭ]
[هشتاد و نه]‬
[hashtâd-o-noh]