0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [seitsekümmend kuus]

76

[هفتاد و شش]‬

76

[هفتاد و شش]‬

76

[هفتاد و شش]‬

81

[هشتاد و یک]‬

81

[هشتاد و یک]‬

81

[هشتاد و یک]‬

2

[دو]‬

2

[دو]‬

2

[دو]‬

80

[هشتاد] ‬

80

[هشتاد] ‬

80

[هشتاد] ‬

-
76
[seitsekümmend kuus]
[هفتاد و شش]‬
[haftâd-o-shesh]
-
81
[kaheksakümmend üks]
[هشتاد و یک]‬
[hashtâd-o-yek]
-
2
[kaks]
[دو]‬
[do]
-
80
[kaheksakümmend]
[هشتاد] ‬
[hashtâd]