0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [سی و هفت]‬ [see-o-haft]

‫61

[شصت و یک]‬

‫61

[شصت و یک]‬

‫61

[شصت و یک]‬

‫100

[صد]‬

‫100

[صد]‬

‫100

[صد]‬

‫31

[سی و یک]‬

‫31

[سی و یک]‬

‫31

[سی و یک]‬

‫37

[سی و هفت]‬

‫37

[سی و هفت]‬

‫37

[سی و هفت]‬

-
‫61
[شصت و یک]‬
[shast-o-yek]
[شصت و یک]‬
[shast-o-yek]
-
‫100
[صد]‬
[sad]
[صد]‬
[sad]
-
‫31
[سی و یک]‬
[see-o-yek]
[سی و یک]‬
[see-o-yek]
-
‫37
[سی و هفت]‬
[see-o-haft]
[سی و هفت]‬
[see-o-haft]