0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [seitsemänkymmentäkuusi]

76

[هفتاد و شش]‬

76

[هفتاد و شش]‬

76

[هفتاد و شش]‬

26

[بیست و شش]‬

26

[بیست و شش]‬

26

[بیست و شش]‬

82

[هشتاد و دو]‬

82

[هشتاد و دو]‬

82

[هشتاد و دو]‬

7

[هفت]‬

7

[هفت]‬

7

[هفت]‬

-
76
[seitsemänkymmentäkuusi]
[هفتاد و شش]‬
[haftâd-o-shesh]
-
26
[kaksikymmentäkuusi]
[بیست و شش]‬
[bist-o-shesh]
-
82
[kahdeksankymmentäkaksi]
[هشتاد و دو]‬
[hashtâd-o-do]
-
7
[seitsemän]
[هفت]‬
[haft]