0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [עשרים ושמונה]‬ [essrim ushmoneh]

‫100

[صد]‬

‫100

[صد]‬

‫100

[صد]‬

‫89

[هشتاد و نه]‬

‫89

[هشتاد و نه]‬

‫89

[هشتاد و نه]‬

‫28

[بیست و هشت]‬

‫28

[بیست و هشت]‬

‫28

[بیست و هشت]‬

‫55

[پنجاه و پنج]‬

‫55

[پنجاه و پنج]‬

‫55

[پنجاه و پنج]‬

-
‫100
[מאה]‬
[me'ah]
[صد]‬
[sad]
-
‫89
[שמונים ותשע]‬
[shmonim w'tesha]
[هشتاد و نه]‬
[hashtâd-o-noh]
-
‫28
[עשרים ושמונה]‬
[essrim ushmoneh]
[بیست و هشت]‬
[bist-o-hasht]
-
‫55
[חמישים וחמש]‬
[xamishim w'xamesh]
[پنجاه و پنج]‬
[panjâ-ho-panj]