0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [חמישים ואחת]‬ [xamishim w'axat]

‫26

[بیست و شش]‬

‫26

[بیست و شش]‬

‫26

[بیست و شش]‬

‫51

[پنجاه و یک]‬

‫51

[پنجاه و یک]‬

‫51

[پنجاه و یک]‬

‫67

[شصت و هفت]‬

‫67

[شصت و هفت]‬

‫67

[شصت و هفت]‬

‫50

[پنجاه]‬

‫50

[پنجاه]‬

‫50

[پنجاه]‬

-
‫26
[עשרים ושש]‬
[essrim w'shesh]
[بیست و شش]‬
[bist-o-shesh]
-
‫51
[חמישים ואחת]‬
[xamishim w'axat]
[پنجاه و یک]‬
[panjâ-ho-yek]
-
‫67
[שישים ושבע]‬
[shishim w'sheva]
[شصت و هفت]‬
[shast-o-haft]
-
‫50
[חמישים]‬
[xamishim]
[پنجاه]‬
[panjâh]