0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [trideset i osam]

54

[پنجاه و چهار]‬

54

[پنجاه و چهار]‬

54

[پنجاه و چهار]‬

38

[سی و هشت]‬

38

[سی و هشت]‬

38

[سی و هشت]‬

52

[پنجاه و دو]‬

52

[پنجاه و دو]‬

52

[پنجاه و دو]‬

87

[هشتاد و هفت]‬

87

[هشتاد و هفت]‬

87

[هشتاد و هفت]‬

-
54
[pedeset i četiri]
[پنجاه و چهار]‬
[panjâ-ho-cha-hâr]
-
38
[trideset i osam]
[سی و هشت]‬
[see-o-hasht]
-
52
[pedeset i dva]
[پنجاه و دو]‬
[panjâ-ho-do]
-
87
[osamdeset i sedam]
[هشتاد و هفت]‬
[hashtâd-o-haft]