0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [tizenhét]

86

[هشتاد و شش]‬

86

[هشتاد و شش]‬

86

[هشتاد و شش]‬

17

[هفده]‬

17

[هفده]‬

17

[هفده]‬

51

[پنجاه و یک]‬

51

[پنجاه و یک]‬

51

[پنجاه و یک]‬

84

[هشتاد و چهار]‬

84

[هشتاد و چهار]‬

84

[هشتاد و چهار]‬

-
86
[nyolcvanhat]
[هشتاد و شش]‬
[hashtâd-o-shesh]
-
17
[tizenhét]
[هفده]‬
[hef-dah]
-
51
[ötvenegy]
[پنجاه و یک]‬
[panjâ-ho-yek]
-
84
[nyolcvannégy]
[هشتاد و چهار]‬
[hashtâd-o-cha-hâr]