0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [三十五] [Sanjūgo]

7

[هفت]‬

7

[هفت]‬

7

[هفت]‬

35

[سی و پنج]‬

35

[سی و پنج]‬

35

[سی و پنج]‬

43

[چهل و سه]‬

43

[چهل و سه]‬

43

[چهل و سه]‬

18

[هجده]‬

18

[هجده]‬

18

[هجده]‬

-
7
[七]
[Nana]
[هفت]‬
[haft]
-
35
[三十五]
[Sanjūgo]
[سی و پنج]‬
[see-o-panj]
-
43
[四十三]
[Yonjūsan]
[چهل و سه]‬
[che-hel-o-se]
-
18
[十八]
[Jū hachi]
[هجده]‬
[hej-dah]