0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [ოთხმოცდათორმეტი] [otkhmotsdatormet'i]

60

[شصت]‬

60

[شصت]‬

60

[شصت]‬

90

[نود]‬

90

[نود]‬

90

[نود]‬

5

[پنج]‬

5

[پنج]‬

5

[پنج]‬

92

[نود و دو]‬

92

[نود و دو]‬

92

[نود و دو]‬

-
60
[სამოცი]
[samotsi]
[شصت]‬
[shast]
-
90
[ოთხმოცდაათი]
[otkhmotsdaati]
[نود]‬
[navad]
-
5
[ხუთი]
[khuti]
[پنج]‬
[panj]
-
92
[ოთხმოცდათორმეტი]
[otkhmotsdatormet'i]
[نود و دو]‬
[navad-o-do]