0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [отыз тоғыз] [otız toğız]

54

[پنجاه و چهار]‬

54

[پنجاه و چهار]‬

54

[پنجاه و چهار]‬

39

[سی و نه]‬

39

[سی و نه]‬

39

[سی و نه]‬

77

[هفتاد و هفت]‬

77

[هفتاد و هفت]‬

77

[هفتاد و هفت]‬

52

[پنجاه و دو]‬

52

[پنجاه و دو]‬

52

[پنجاه و دو]‬

-
54
[елу төрт]
[elw tört]
[پنجاه و چهار]‬
[panjâ-ho-cha-hâr]
-
39
[отыз тоғыз]
[otız toğız]
[سی و نه]‬
[see-o-noh]
-
77
[жетпіс жеті]
[jetpis jeti]
[هفتاد و هفت]‬
[haftâd-o-haft]
-
52
[елу екі]
[elw eki]
[پنجاه و دو]‬
[panjâ-ho-do]