0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [trisdešimt]

30

[سی]‬

30

[سی]‬

30

[سی]‬

73

[هفتاد و سه]‬

73

[هفتاد و سه]‬

73

[هفتاد و سه]‬

90

[نود]‬

90

[نود]‬

90

[نود]‬

49

[چهل و نه]‬

49

[چهل و نه]‬

49

[چهل و نه]‬

-
30
[trisdešimt]
[سی]‬
[see]
-
73
[septyniasdešimt trys]
[هفتاد و سه]‬
[haftâd-o-se]
-
90
[devyniasdešimt]
[نود]‬
[navad]
-
49
[keturiasdešimt devyni]
[چهل و نه]‬
[che-hel-o-noh]