0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [astoņi]

70

[هفتاد]‬

70

[هفتاد]‬

70

[هفتاد]‬

8

[هشت]‬

8

[هشت]‬

8

[هشت]‬

59

[پنجاه و نه]‬

59

[پنجاه و نه]‬

59

[پنجاه و نه]‬

16

[شانزده]‬

16

[شانزده]‬

16

[شانزده]‬

-
70
[septiņdesmit]
[هفتاد]‬
[haftâd]
-
8
[astoņi]
[هشت]‬
[hasht]
-
59
[piecdesmit deviņi]
[پنجاه و نه]‬
[panjâ-ho-noh]
-
16
[sešpadsmit]
[شانزده]‬
[shânz-dah]