0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [desmit]

80

[هشتاد] ‬

80

[هشتاد] ‬

80

[هشتاد] ‬

10

[ده]‬

10

[ده]‬

10

[ده]‬

2

[دو]‬

2

[دو]‬

2

[دو]‬

93

[نود و سه]‬

93

[نود و سه]‬

93

[نود و سه]‬

-
80
[astoņdesmit]
[هشتاد] ‬
[hashtâd]
-
10
[desmit]
[ده]‬
[dah]
-
2
[divi]
[دو]‬
[do]
-
93
[deviņdesmit trīs]
[نود و سه]‬
[navad-o-se]