0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [achttien]

89

[هشتاد و نه]‬

89

[هشتاد و نه]‬

89

[هشتاد و نه]‬

19

[نوزده]‬

19

[نوزده]‬

19

[نوزده]‬

18

[هجده]‬

18

[هجده]‬

18

[هجده]‬

21

[بیست و یک]‬

21

[بیست و یک]‬

21

[بیست و یک]‬

-
89
[negenentachtig]
[هشتاد و نه]‬
[hashtâd-o-noh]
-
19
[negentien]
[نوزده]‬
[nuz-dah]
-
18
[achttien]
[هجده]‬
[hej-dah]
-
21
[eenentwintig]
[بیست و یک]‬
[bist-o-yek]