0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [eenenzestig]

6

[شش]‬

6

[شش]‬

6

[شش]‬

98

[نود و هشت]‬

98

[نود و هشت]‬

98

[نود و هشت]‬

61

[شصت و یک]‬

61

[شصت و یک]‬

61

[شصت و یک]‬

10

[ده]‬

10

[ده]‬

10

[ده]‬

-
6
[zes]
[شش]‬
[shesh]
-
98
[achtennegentig]
[نود و هشت]‬
[navad-o-hasht]
-
61
[eenenzestig]
[شصت و یک]‬
[shast-o-yek]
-
10
[tien]
[ده]‬
[dah]