0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [tretten]

100

[صد]‬

100

[صد]‬

100

[صد]‬

13

[سیزده]‬

13

[سیزده]‬

13

[سیزده]‬

71

[هفتاد و یک]‬

71

[هفتاد و یک]‬

71

[هفتاد و یک]‬

10

[ده]‬

10

[ده]‬

10

[ده]‬

-
100
[hundre]
[صد]‬
[sad]
-
13
[tretten]
[سیزده]‬
[siz-dah]
-
71
[syttiein]
[هفتاد و یک]‬
[haftâd-o-yek]
-
10
[ti]
[ده]‬
[dah]