0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [tjueni]

78

[هفتاد و هشت]‬

78

[هفتاد و هشت]‬

78

[هفتاد و هشت]‬

90

[نود]‬

90

[نود]‬

90

[نود]‬

29

[بیست و نه]‬

29

[بیست و نه]‬

29

[بیست و نه]‬

66

[شصت و شش]‬

66

[شصت و شش]‬

66

[شصت و شش]‬

-
78
[syttiåtte]
[هفتاد و هشت]‬
[haftâd-o-hasht]
-
90
[nitti]
[نود]‬
[navad]
-
29
[tjueni]
[بیست و نه]‬
[bist-o-noh]
-
66
[sekstiseks]
[شصت و شش]‬
[shast-o-shesh]