0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [åttini]

29

[بیست و نه]‬

29

[بیست و نه]‬

29

[بیست و نه]‬

76

[هفتاد و شش]‬

76

[هفتاد و شش]‬

76

[هفتاد و شش]‬

25

[بیست و پنج]‬

25

[بیست و پنج]‬

25

[بیست و پنج]‬

89

[هشتاد و نه]‬

89

[هشتاد و نه]‬

89

[هشتاد و نه]‬

-
29
[tjueni]
[بیست و نه]‬
[bist-o-noh]
-
76
[syttiseks]
[هفتاد و شش]‬
[haftâd-o-shesh]
-
25
[tjuefem]
[بیست و پنج]‬
[bist-o-panj]
-
89
[åttini]
[هشتاد و نه]‬
[hashtâd-o-noh]