0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [ਉਨਤਾਲੀ] [Unatālī]

39

[سی و نه]‬

39

[سی و نه]‬

39

[سی و نه]‬

61

[شصت و یک]‬

61

[شصت و یک]‬

61

[شصت و یک]‬

92

[نود و دو]‬

92

[نود و دو]‬

92

[نود و دو]‬

67

[شصت و هفت]‬

67

[شصت و هفت]‬

67

[شصت و هفت]‬

-
39
[ਉਨਤਾਲੀ]
[Unatālī]
[سی و نه]‬
[see-o-noh]
-
61
[ਇਕਾਹਠ]
[Ikāhaṭha]
[شصت و یک]‬
[shast-o-yek]
-
92
[ਬਾਨਵੇਂ]
[Bānavēṁ]
[نود و دو]‬
[navad-o-do]
-
67
[ਸਤਾਹਠ]
[Satāhaṭha]
[شصت و هفت]‬
[shast-o-haft]