0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [jedenaście]

34

[سی و چهار]‬

34

[سی و چهار]‬

34

[سی و چهار]‬

53

[پنجاه و سه]‬

53

[پنجاه و سه]‬

53

[پنجاه و سه]‬

32

[سی و دو]‬

32

[سی و دو]‬

32

[سی و دو]‬

11

[یازده]‬

11

[یازده]‬

11

[یازده]‬

-
34
[trzydzieści cztery]
[سی و چهار]‬
[see-o-cha-hâr]
-
53
[pięćdziesiąt trzy]
[پنجاه و سه]‬
[panjâ-ho-se]
-
32
[trzydzieści dwa]
[سی و دو]‬
[see-o-do]
-
11
[jedenaście]
[یازده]‬
[yâz-dah]