0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [szesnaście]

26

[بیست و شش]‬

26

[بیست و شش]‬

26

[بیست و شش]‬

52

[پنجاه و دو]‬

52

[پنجاه و دو]‬

52

[پنجاه و دو]‬

27

[بیست و هفت]‬

27

[بیست و هفت]‬

27

[بیست و هفت]‬

16

[شانزده]‬

16

[شانزده]‬

16

[شانزده]‬

-
26
[dwadzieścia sześć]
[بیست و شش]‬
[bist-o-shesh]
-
52
[pięćdziesiąt dwa]
[پنجاه و دو]‬
[panjâ-ho-do]
-
27
[dwadzieścia siedem]
[بیست و هفت]‬
[bist-o-haft]
-
16
[szesnaście]
[شانزده]‬
[shânz-dah]