0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [quarenta e sete]

47

[چهل و هفت]‬

47

[چهل و هفت]‬

47

[چهل و هفت]‬

69

[شصت و نه]‬

69

[شصت و نه]‬

69

[شصت و نه]‬

14

[چهارده]‬

14

[چهارده]‬

14

[چهارده]‬

59

[پنجاه و نه]‬

59

[پنجاه و نه]‬

59

[پنجاه و نه]‬

-
47
[quarenta e sete]
[چهل و هفت]‬
[che-hel-o-haft]
-
69
[sessenta e nove]
[شصت و نه]‬
[shast-o-noh]
-
14
[catorze]
[چهارده]‬
[cha-hâr-dah]
-
59
[cinquenta e nove]
[پنجاه و نه]‬
[panjâ-ho-noh]