0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [dezassete]

22

[بیست و دو]‬

22

[بیست و دو]‬

22

[بیست و دو]‬

10

[ده]‬

10

[ده]‬

10

[ده]‬

40

[چهل]‬

40

[چهل]‬

40

[چهل]‬

17

[هفده]‬

17

[هفده]‬

17

[هفده]‬

-
22
[vinte e dois]
[بیست و دو]‬
[bist-o-do]
-
10
[dez]
[ده]‬
[dah]
-
40
[quarenta]
[چهل]‬
[che-hel]
-
17
[dezassete]
[هفده]‬
[hef-dah]