0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [quarenta e sete]

19

[نوزده]‬

19

[نوزده]‬

19

[نوزده]‬

45

[چهل و پنج]‬

45

[چهل و پنج]‬

45

[چهل و پنج]‬

47

[چهل و هفت]‬

47

[چهل و هفت]‬

47

[چهل و هفت]‬

22

[بیست و دو]‬

22

[بیست و دو]‬

22

[بیست و دو]‬

-
19
[dezenove]
[نوزده]‬
[nuz-dah]
-
45
[quarenta e cinco]
[چهل و پنج]‬
[che-hel-o-panj]
-
47
[quarenta e sete]
[چهل و هفت]‬
[che-hel-o-haft]
-
22
[vinte e dois]
[بیست و دو]‬
[bist-o-do]