0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [dois]

66

[شصت و شش]‬

66

[شصت و شش]‬

66

[شصت و شش]‬

30

[سی]‬

30

[سی]‬

30

[سی]‬

47

[چهل و هفت]‬

47

[چهل و هفت]‬

47

[چهل و هفت]‬

2

[دو]‬

2

[دو]‬

2

[دو]‬

-
66
[sessenta e seis]
[شصت و شش]‬
[shast-o-shesh]
-
30
[trinta]
[سی]‬
[see]
-
47
[quarenta e sete]
[چهل و هفت]‬
[che-hel-o-haft]
-
2
[dois]
[دو]‬
[do]