0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [şaptezeci şi patru]

72

[هفتادودو]‬

72

[هفتادودو]‬

72

[هفتادودو]‬

74

[هفتاد و چهار]‬

74

[هفتاد و چهار]‬

74

[هفتاد و چهار]‬

5

[پنج]‬

5

[پنج]‬

5

[پنج]‬

2

[دو]‬

2

[دو]‬

2

[دو]‬

-
72
[şaptezeci şi doi]
[هفتادودو]‬
[haftâd-o-do]
-
74
[şaptezeci şi patru]
[هفتاد و چهار]‬
[haftâd-o-cha-hâr]
-
5
[cinci]
[پنج]‬
[panj]
-
2
[doi]
[دو]‬
[do]