0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [இருபத்து நான்கு] [Irupattu nāṉku]

71

[هفتاد و یک]‬

71

[هفتاد و یک]‬

71

[هفتاد و یک]‬

26

[بیست و شش]‬

26

[بیست و شش]‬

26

[بیست و شش]‬

48

[چهل و هشت]‬

48

[چهل و هشت]‬

48

[چهل و هشت]‬

24

[بیست و چهار]‬

24

[بیست و چهار]‬

24

[بیست و چهار]‬

-
71
[எழுபத்து ஒன்று]]
[Eḻupattu oṉṟu]]
[هفتاد و یک]‬
[haftâd-o-yek]
-
26
[இருபத்து ஆறு]
[Irupattu āṟu]
[بیست و شش]‬
[bist-o-shesh]
-
48
[நாற்பத்தி எட்டு]
[Nāṟpatti eṭṭu]
[چهل و هشت]‬
[che-hel-o-hasht]
-
24
[இருபத்து நான்கு]
[Irupattu nāṉku]
[بیست و چهار]‬
[bist-o-cha-hâr]