0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [డెబ్బై తొమ్మిది] [Ḍebbai tom'midi]

77

[هفتاد و هفت]‬

77

[هفتاد و هفت]‬

77

[هفتاد و هفت]‬

86

[هشتاد و شش]‬

86

[هشتاد و شش]‬

86

[هشتاد و شش]‬

36

[سی و شش]‬

36

[سی و شش]‬

36

[سی و شش]‬

79

[هفتاد و نه]‬

79

[هفتاد و نه]‬

79

[هفتاد و نه]‬

-
77
[డెబ్బై ఏడు]
[Ḍebbai ēḍu]
[هفتاد و هفت]‬
[haftâd-o-haft]
-
86
[ఎనభై ఆరు]
[Enabhai āru]
[هشتاد و شش]‬
[hashtâd-o-shesh]
-
36
[ముప్పై ఆరు]
[Muppai āru]
[سی و شش]‬
[see-o-shesh]
-
79
[డెబ్బై తొమ్మిది]
[Ḍebbai tom'midi]
[هفتاد و نه]‬
[haftâd-o-noh]