0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [otuz dokuz]

39

[سی و نه]‬

39

[سی و نه]‬

39

[سی و نه]‬

47

[چهل و هفت]‬

47

[چهل و هفت]‬

47

[چهل و هفت]‬

66

[شصت و شش]‬

66

[شصت و شش]‬

66

[شصت و شش]‬

31

[سی و یک]‬

31

[سی و یک]‬

31

[سی و یک]‬

-
39
[otuz dokuz]
[سی و نه]‬
[see-o-noh]
-
47
[kırk yedi]
[چهل و هفت]‬
[che-hel-o-haft]
-
66
[altmış altı]
[شصت و شش]‬
[shast-o-shesh]
-
31
[otuz bir]
[سی و یک]‬
[see-o-yek]