0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [seksen altı]

86

[هشتاد و شش]‬

86

[هشتاد و شش]‬

86

[هشتاد و شش]‬

37

[سی و هفت]‬

37

[سی و هفت]‬

37

[سی و هفت]‬

6

[شش]‬

6

[شش]‬

6

[شش]‬

93

[نود و سه]‬

93

[نود و سه]‬

93

[نود و سه]‬

-
86
[seksen altı]
[هشتاد و شش]‬
[hashtâd-o-shesh]
-
37
[otuz yedi]
[سی و هفت]‬
[see-o-haft]
-
6
[altı]
[شش]‬
[shesh]
-
93
[doksan üç]
[نود و سه]‬
[navad-o-se]