0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [اڑسٹھ]‬

‫63

[شصت و سه]‬

‫63

[شصت و سه]‬

‫63

[شصت و سه]‬

‫43

[چهل و سه]‬

‫43

[چهل و سه]‬

‫43

[چهل و سه]‬

‫68

[شصت و هشت]‬

‫68

[شصت و هشت]‬

‫68

[شصت و هشت]‬

‫57

[پنجاه و هفت]‬

‫57

[پنجاه و هفت]‬

‫57

[پنجاه و هفت]‬

-
‫63
[تریسٹھ]‬
[شصت و سه]‬
[shast-o-se]
-
‫43
[تینتالیس]‬
[چهل و سه]‬
[che-hel-o-se]
-
‫68
[اڑسٹھ]‬
[شصت و هشت]‬
[shast-o-hasht]
-
‫57
[ستاون]‬
[پنجاه و هفت]‬
[panjâ-ho-haft]