0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [Năm mươi mốt]

87

[هشتاد و هفت]‬

87

[هشتاد و هفت]‬

87

[هشتاد و هفت]‬

19

[نوزده]‬

19

[نوزده]‬

19

[نوزده]‬

99

[نود و نه]‬

99

[نود و نه]‬

99

[نود و نه]‬

51

[پنجاه و یک]‬

51

[پنجاه و یک]‬

51

[پنجاه و یک]‬

-
87
[Tám mươi bảy ]
[هشتاد و هفت]‬
[hashtâd-o-haft]
-
19
[Mười chín]
[نوزده]‬
[nuz-dah]
-
99
[Chín mươi chín]
[نود و نه]‬
[navad-o-noh]
-
51
[Năm mươi mốt]
[پنجاه و یک]‬
[panjâ-ho-yek]