0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [agt en sestig]

87

[שמונים ושבע]‬

87

[שמונים ושבע]‬

87

[שמונים ושבע]‬

84

[שמונים וארבע]‬

84

[שמונים וארבע]‬

84

[שמונים וארבע]‬

68

[שישים ושמונה]‬

68

[שישים ושמונה]‬

68

[שישים ושמונה]‬

78

[שבעים ושמונה]‬

78

[שבעים ושמונה]‬

78

[שבעים ושמונה]‬

-
87
[sewe en tagtig]
[שמונים ושבע]‬
[shmonim w'sheva]
-
84
[vier en tagtig]
[שמונים וארבע]‬
[shmonim w'arba]
-
68
[agt en sestig]
[שישים ושמונה]‬
[shishim ushmoneh]
-
78
[agt en sewentig]
[שבעים ושמונה]‬
[shiv'im ushmoneh]