0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [एकेचाळीस] [Ēkēcāḷīsa]

४१

[քառասունմեկ]

४१

[քառասունմեկ]

४१

[քառասունմեկ]

२७

[քսանյոթ]

२७

[քսանյոթ]

२७

[քսանյոթ]

१००

[հարյուր]

१००

[հարյուր]

१००

[հարյուր]

६४

[վաթսունչորս]

६४

[վաթսունչորս]

६४

[վաթսունչորս]

-
४१
[एकेचाळीस]
[Ēkēcāḷīsa]
[քառասունմեկ]
[k’arrasunmek]
-
२७
[सत्तावीस]
[Sattāvīsa]
[քսանյոթ]
[k’sanyot’]
-
१००
[शंभर]
[Śambhara]
[հարյուր]
[haryur]
-
६४
[चौसष्ट]
[Causaṣṭa]
[վաթսունչորս]
[vat’sunch’vors]