0

0

Ընթերցանության թեստ: Կտտացրո՛ւ թվի վրա. [चौ-याऐंशी] [Cau-yā'ainśī]

[երկու]

[երկու]

[երկու]

७५

[յոթանասունհինգ]

७५

[յոթանասունհինգ]

७५

[յոթանասունհինգ]

१५

[տասնհինգ]

१५

[տասնհինգ]

१५

[տասնհինգ]

८४

[ութանասունչորս]

८४

[ութանասունչորս]

८४

[ութանասունչորս]

-

[दोन]
[Dōna]
[երկու]
[yerku]
-
७५
[पंच्याहत्तर]
[Pan̄cyāhattara]
[յոթանասունհինգ]
[yot’anasunhing]
-
१५
[पंधरा]
[Pandharā]
[տասնհինգ]
[tasnhing]
-
८४
[चौ-याऐंशी]
[Cau-yā'ainśī]
[ութանասունչորս]
[ut’anasunch’vors]