0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [пяцьдзесят шэсць] [pyats’dzesyat shests’]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

56

[ორმოცდათექვსმეტი]

79

[სამოცდაცხრამეტი]

79

[სამოცდაცხრამეტი]

79

[სამოცდაცხრამეტი]

90

[ოთხმოცდაათი]

90

[ოთხმოცდაათი]

90

[ოთხმოცდაათი]

46

[ორმოცდაექვსი]

46

[ორმოცდაექვსი]

46

[ორმოცდაექვსი]

-
56
[пяцьдзесят шэсць]
[pyats’dzesyat shests’]
[ორმოცდათექვსმეტი]
[ormotsdatekvsmet'i]
-
79
[семдзесят дзевяць]
[semdzesyat dzevyats’]
[სამოცდაცხრამეტი]
[samotsdatskhramet'i]
-
90
[дзевяноста]
[dzevyanosta]
[ოთხმოცდაათი]
[otkhmotsdaati]
-
46
[сорак шэсць]
[sorak shests’]
[ორმოცდაექვსი]
[ormotsdaekvsi]