0

0

ტესტის კითხვა. დააჭირეთ ციფრს: [त्र्याऐंशी] [Tryā'ainśī]

८३

[ოთხმოცდასამი]

८३

[ოთხმოცდასამი]

८३

[ოთხმოცდასამი]

३९

[ოცდაცხრამეტი]

३९

[ოცდაცხრამეტი]

३९

[ოცდაცხრამეტი]

[ექვსი]

[ექვსი]

[ექვსი]

५२

[ორმოცდათორმეტი]

५२

[ორმოცდათორმეტი]

५२

[ორმოცდათორმეტი]

-
८३
[त्र्याऐंशी]
[Tryā'ainśī]
[ოთხმოცდასამი]
[otkhmotsdasami]
-
३९
[एकोणचाळीस]
[Ēkōṇacāḷīsa]
[ოცდაცხრამეტი]
[otsdatskhramet'i]
-

[सहा]
[Sahā]
[ექვსი]
[ekvsi]
-
५२
[बावन्न]
[Bāvanna]
[ორმოცდათორმეტი]
[ormotsdatormet'i]